دانلود آهنگ جدیدclose
مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن
زمان جاری : جمعه 13 تیر 1399 - 8:27 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

دانلود آهنگ جدیدclose

ارسال پاسخ
تعداد بازدید 453
نویسنده پیام
demon آفلاین


ارسال‌ها : 74
عضویت: 17 /2 /1397
محل زندگی: Toronto
سن: 25
تشکرها : 353
تشکر شده : 345
مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن

ﺣﻤﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻓﻨﺎ وريﻫﺎي ﺳﯿﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان


  • (مقاله خریداری شده و رایگان گذاشته میشود)


کد:

چکیده

ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺪرن را ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم درﺻﺪ 70 ،2050 ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺒﺮم در ﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در روﯾﺪادﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻈﯿﻢ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﺤﺪودي از ﺣﻤﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻣﺰﻧﮕﺎري ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي را ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﻬﺮﻫﺎي . ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﻓﻨﺎوري ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي، اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﯿﺎر.امضای کاربر : قدم قدم مین بود زیر پایمان

اشرار پایدار

راهی نیست؛ مگر اینکه شاگرد باشی و بیاموزی و یا برده شوی و پیروی کنی
شاگرد شاهین و شایان هستم

دوشنبه 20 آبان 1398 - 20:18
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
[RB:Blog_Keywords_Tags] اشرارتیم
تشکر شده: 8 کاربر از demon به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: darkshadow & virus32 & 7tir & debug & gandi & jojohacker & theshining & eblisshar &
7tir آفلاینارسال‌ها : 10
عضویت: 11 /6 /1398
سن: 21
تشکرها : 202
تشکر شده : 37
پاسخ : 1 RE مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن
سلام ممنون خسته نباشید بهترین لایبری هکینگ ایرانو دارین ادامه بدینتصویر: /weblog/file/forum/smiles/9.gifتصویر: /weblog/file/forum/smiles/8.gif

امضای کاربر : من اشک مادر ستارم مصلوب لعین بردارم

خیلیا تو این راه جون دادن از زندگی بریدن و تاوون دادن
دوشنبه 20 آبان 1398 - 22:01
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
 تشکر شده: 4 کاربر از 7tir به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: theshining / darkshadow / demon / eblisshar /
theshining آفلاینارسال‌ها : 5
عضویت: 15 /8 /1398
تشکرها : 69
تشکر شده : 24
پاسخ : 2 RE مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن

سه شنبه 21 آبان 1398 - 03:09
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
 تشکر شده: 3 کاربر از theshining به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: darkshadow / demon / eblisshar /
theshining آفلاینارسال‌ها : 5
عضویت: 15 /8 /1398
تشکرها : 69
تشکر شده : 24
پاسخ : 3 RE مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن

  • انواع حملات علیه شهر ها

- ﻓﻨﺎوريﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. ﻫﺮ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮي، ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺠﺎد ) ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.)


-ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي دﺳﺘﮕﺎه اﮐﻮﻧﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻣﺰﻧﮕﺎري اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭼﺮاغﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-ﭼﺮاغ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ,
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﺮاغ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و از ﻣﺸﮑﻼت رﻣﺰﻧﮕﺎري ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ

-ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي
ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﻫﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺟﻬﺖ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ را دﺳﺘﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﮐﻨﺪ ن ﺣﻔﺮهاي در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮔﺎز ﯾﺎ آب و ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ

-ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ دادهﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻤﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﮑﺎري ﺳﻨﺴﻮر و ارﺳﺎل دادهﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ از ﺣﻤﻼت ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﺧﺪادﻫﺎي ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه، رﯾﺰش ﺗﻮﻧﻞ، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﻞ، ﺷﻠﯿﮏ اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاردي ﻣﺸﺎﺑﻪ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻻرمﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل داده ﺟﻌﻠﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺳﻄﺢ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در زﺑﺎﻟﻪدانﻫﺎ ي ﺧﺎﻟﯽ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﺑﺎﻟﻪ را ﻫﺪر دﻫﺪ .


- دادهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺎﻫﯽ دادهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ، زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺣﻤﻼت، اﯾﺠﺎد اﻫﺪاف ﺣﻤﻼت، ﺣﻤﻼت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿ ﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دادهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎﺟﻤﯿ ﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﺎن دﻗﯿﻖ رﺳﯿﺪن اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﻗﻄﺎر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾ ﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار دارد، در ﭼﻪ ز ﻣﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻏﯿﺮه.


- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺴﺘﺮه ي ﺗﻬﺪﯾﺪات وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﺗﺎ ﺣﻤﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺤﺼﺎراً دادهﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻫﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮي در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اداره از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻧﺎﺣﯿ ﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪي

-ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﻧﺮژي ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ. ﺑﺪون اﻧﺮژي ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي SM) ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺮژي، ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻧﺎم دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎري 1 PLC) ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﮑﻼت رﻣﺰ ﻧﮕﺎري ﺑﺮاي ﻓﻨﺎوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻄﻮط ﺑﺮق SM 2 ( ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪ .

-ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از زﻣﺎن رﺳﯿﺪن )ﺑﻪ( و ﯾﺎ ﺗﺮك اﯾﺴﺘﮕﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎري دادهﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ازدﺣﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺮو، ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻂ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ اذﺣﺎم ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.

دورﺑﯿﻦﻫﺎ -
دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺣﮑﻢ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﻨﺎي ﺷﻬﺮ را دارﻧﺪ و ﺑﺎ راﯾﺠﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ DDoS ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺣﻤﻼت ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ از دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺾ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -
رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻤﻼت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آﺛﺎر آن در ﻧﻔﻮذﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎده ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺣﻤﻼت ﺑﺰرگ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ در دل ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

. ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن -
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ، اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﻼت ﻣﺤﺘﻤﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻃﻼﻋﺎت GPS ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد

سه شنبه 21 آبان 1398 - 03:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
 تشکر شده: 3 کاربر از theshining به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: demon / darkshadow / eblisshar /
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :


تماس با ما | مقاله حملات امنيتي سايبري در شهرهاي هوشمند و فناوري هاي سيار مرتبط با آن | بازگشت به بالا | پیوند سایتی RSS
تاپیک های مرتبط
موضوع تاریخ تعداد پاسخ آخرین ارسال بازدید
[Post_Title] [Post_Date] [Post_Answer] [Post_Last_User] [Post_Hit]