پروکسی پرسرعت و تست شده برای تلگرام :
:IP 

82.102.15.233


PORT: 

808


IP 

52.164.249.198


PORT: 

3128

 

 برای پروکسی های http  تست شده و بیشتر و نحوه استفاده به این تایپک مراجعه کنید